معدن

معدن :


استان كرمان - شهر بابك - كيلومتر ١٠ شهر بابك به بندرعباس
روبروي پمپ بنزين حصاروئيه - جاده گود غلامعلي - بالاتر از كارخانه آجر پزي